RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MOTO PARK

Maria Fedor

47-208 Większyce

ul. Głogowska 40

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu odpadów w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt b, c, f RODO;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;
4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania czynności na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie;

10) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: motopark@onet.pl